Nové pravidlá rozpočítavania nákladov na ÚK a TV od 1.1.2023

Vážení vlastníci


Dňa 19. decembra 2022 vydalo Ministerstvo Hospodárstva SR vyhlášku č. 503/2022 Z.z. ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie, nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstva tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla a ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla.


Táto vyhláška nadobudla účinnosť 1.januára 2023

Touto vyhláškou sa Zrušila vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 240/2016 Z. z., ktorou sa ustanovila teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla.


Pre vlastníkov sú dôležité nasledovné ustanovenia novej vyhlášky č. 503/2022 Z.z. :


Rozpočítavanie nákladov na vykurovanie podľa určených meradiel alebo pomerových rozdeľovačov


Ak sú v objekte rozpočítavania zapojené pomerové rozdeľovače alebo určené meradlá na meranie tepla u konečného spotrebiteľa, celkové náklady na množstvo dodaného tepla na vykurovanie za kalendárny rok sa rozdelia na spotrebnú zložku a základnú zložku, pričom podiel Základnej zložky (Zz) je 60 %. Vlastníci bytov a nebytových priestorov môžu rozhodnúť o zmene podielu základnej zložky, nemôže byť však nižší ako 30 %.

( Základná zložka sa rozpočítava podľa podlahovej plochy bytov )


Spotrebná zložka ( Sz) pre objekt rozpočítavania sa určí podľa vzorca Sz=100-Zz.

( Spotrebná zložka sa rozpočítava podľa údajov z pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov resp. meračov tepla )


Základná zložka sa rozpočítava aj medzi byty a nebytové priestory, ktoré sú odpojené od vykurovacej sústavy v objekte rozpočítavania.


Základná zložka sa rozpočítava aj medzi byty a nebytové priestory v nadstavbách a vstavbách do podkrovia s individuálnym vykurovaním, pričom sa pre podlahovú plochu uplatní koeficient 0,2.


Ak sú v objekte rozpočítavania nainštalované pomerové rozdeľovače, koneční spotrebitelia môžu rozhodnúť o zmene koeficientov zohľadňujúcich nepriaznivú polohu miestnosti bytu alebo nebytového priestoru na základe písomného odôvodneného stanoviska odborne spôsobilej osoby.5)


Ak sa v objekte rozpočítavania spotreba tepla meria určeným meradlom, koneční spotrebitelia môžu rozhodnúť o zmene koeficientov zohľadňujúcich nepriaznivú polohu bytu alebo nebytového priestoru len na základe písomného odôvodneného stanoviska odborne spôsobilej osoby.5)


Vlastníci bytových domov s rozpočítavacím pomerom iným ako 60 % Základná zložka a 40 % Spotrebná zložka budú hlasovaním na schôdzach opäť potvrdzovať doterajšie rozpočítavacie pomery alebo ich meniť tak, aby boli v súlade s vyhláškou č. 503/2022 Z.z.


 



STRÁNKOVÉ HODINY

Utorok

 

13:00 - 17:00

relojes imitacion

 

Štvrtok

 

07:00 - 11:00